Laat u door ons kosteloos informeren voor advies of antwoord op uw vraag.

Vraag het één van onze Experts

ALGEMENE VOORWAARDEN

De advocaten van Brugman Letselschade Advocaten verrichten hun werkzaamheden op basis van de navolgende algemene voorwaarden welke hieronder in niet juridische taal staan weergegeven. Bij Brugman Letselschade Advocaten staat transparantie hoog in het vaandel. Na het lezen van deze voorwaarden weet u precies waar u aan toe bent indien u ons kantoor in de arm neemt. U komt bij ons niet voor onaangename verassingen te staan.

Mr. Friso Brugman is aangesloten bij een door de Orde van Advocaten als zodanig erkende specialistenvereniging, De Vereniging van Letselschadeadvocaten (LSA). Ook de voorwaarden en waarborgen van deze specialistenvereniging zijn van toepassing op de door u aan Brugman Letselschade Advocaten verstrekte opdracht.

ARTIKEL 1. RECHTSVORM, KVK EN BTW NUMMER

Brugman Letselschade Advocaten heeft als rechtsvorm een besloten vennootschap (B.V.) Het kantoor is bij de Kamer van Koophandel (KvK) ingeschreven onder nummer  64880095. Het B.T.W. nummer van het kantoor is  NL8558.96.444.B01.

ARTIKEL 2. REIKWIJDTE VAN DEZE VOORWAARDEN
De rechten en verweren voortspruitende uit deze voorwaarden kunnen behalve door Brugman Letselschade Advocaten B.V.- hierna te noemen het Kantoor – op eigen naam en ten eigen behoeve worden ingeroepen door alle daaraan verbonden advocaten en andere medewerkers en bovendien door alle (rechts)personen die overigens ten behoeve van het Kantoor, zijn advocaten of zijn opdrachtgevers in enige hoedanigheid werkzaam zijn of die al dan niet vennootschappelijk daaraan zijn gelieerd, de stichting derdengelden van het Kantoor daaronder begrepen.

ARTIKEL 3. OPDRACHT EN TOEPASSELIJK RECHT
Opdrachten worden uitsluitend door het Kantoor aanvaard en uitgevoerd, niet door de daaraan verbonden individuele advocaten. De artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek blijven buiten toepassing. Alle relaties tussen de opdrachtgever en de het Kantoor worden beheerst door Nederlands recht.

ARTIKEL 4. HONORARIUM, KOSTEN EN VOORSCHOTTEN
Voor de uitvoering van een opdracht is de opdrachtgever honorarium verschuldigd, vermeerderd met een standaardtoeslag wegens algemene kantoorkosten van maximaal 6,5% en met de omzetbelasting indien van toepassing. Specifieke verschotten worden apart in rekening gebracht. De opdrachtgever is gehouden tot betaling van een voorschot of tot het stellen van andere zekerheid steeds wanneer het Kantoor daarom verzoekt. Een ontvangen voorschot wordt door het Kantoor verrekend met zijn slotdeclaratie. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is het honorarium gebaseerd op jaarlijks door het Kantoor vast te stellen uurtarieven. Per 1 januari van ieder jaar worden deze tarieven gecorrigeerd in verband met de inflatie, tot een maximum van 5%.

ARTIKEL 5. BETALINGEN
Betaling van alle door het Kantoor verzonden declaraties dient te geschieden binnen de door het Kantoor in de opdrachtbevestiging vermelde betalingstermijn. Indien niet binnen de gestelde termijn wordt betaald, is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Vanaf het moment van verzuim is de opdrachtgever over het openstaande bedrag wettelijke rente verschuldigd. Het Kantoor is gerechtigd in geval van verzuim van de opdrachtgever zijn werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever te staken. De kosten van incasso van het Kantoor als gevolg van verzuim van de opdrachtgever komen ten laste van de opdrachtgever. De kosten van incasso worden berekend in overeenstemming met het bepaalde in artikel 96 van Boek 6 BW. Na verzuim van de kant van de opdrachtgever ontvangen betalingen strekken eerst in mindering op deze kosten, vervolgens op de verschuldigde rente en daarna op de hoofdsom.

ARTIKEL 6. STICHTING DERDENGELDEN
Het Kantoor beschikt niet over een derdengeldenrekening en kan derhalve geen derdengelden ontvangen.

ARTIKEL 7. AANSPRAKELIJKHEID
Iedere aansprakelijkheid van het Kantoor is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval wordt uitbetaald ingevolge de door het Kantoor gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering, vermeerderd met het eigen risico. Het Kantoor is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van bij de uitvoering van de opdracht betrokken derden, ook al zijn zij door het Kantoor ingeschakeld, tenzij die derden kunnen gelden als ondergeschikten van het Kantoor. De aansprakelijkheid van het Kantoor voor niet onder zijn beroepsaansprakelijkheidsverzekering gedekte tekortkomingen is beperkt tot de omvang van de in de desbetreffende zaak aan de opdrachtgever in rekening gebrachte honorariumbedragen.

De beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar van opdrachtnemer is AIG Europe limited.

ARTIKEL 8. WAARNEMING

De werkzaamheden worden persoonlijk uitgevoerd door opdrachtnemer. Onder bijzondere omstandigheden, waaronder (al dan niet tijdelijke) arbeidsongeschiktheid is het mogelijk dat de werkzaamheden worden uitgevoerd door een externe waarnemer. De gegevens van deze waarnemer zijn:

De heer S.W. Polak

Mevrouw H. El Haddad

Beiden zijn werkzaam bij het Kantoor en via de algemene contactgegevens van het Kantoor bereikbaar.

ARTIKEL 9. VRIJWARING
Indien één of meer derden van het Kantoor of (rechts)personen als bedoeld in Artikel 1 vergoeding van schade vorderen die zij hebben geleden in verband met een aan de opdrachtgever verleende dienst, zal de opdrachtgever het Kantoor en/of die (rechts)personen in verband met die vordering in alle opzichten vrijwaren.

ARTIKEL 10. KLACHTEN- EN GESCHILLENREGELING
Klachten over de dienstverlening van het Kantoor kunnen worden gericht aan de behandelende advocaat of aan de klachtenfunctionaris van het Kantoor, De heer mr. F.W. Brugman. De opdrachtgever ontvangt binnen vier weken na indiening van de klacht een reactie per brief of per e-mail. In alle gevallen waarin partijen een geschil tussen hen niet onderling kunnen oplossen, is de beslechting daarvan uitsluitend voorbehouden aan de rechter in zoverre de wet niet dwingendrechtelijk anders voorschrijft.

ARTIKEL 11. TOEPASSELIJKHEID
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door of vanwege het Kantoor te verlenen diensten. Afwijkingen zijn alleen geldig en bindend indien zij schriftelijk of per e-mail zijn overeengekomen.

Brugman Letselschade Advocaten

Snel contact

Uw verhaal samen met ons bespreken, dat kan bij Brugman geheel vrijblijvend.

   Logo-Brugman-Wit

   Rechtsbijstand nodig op het gebied van letselschade of overlijdensschade? Neem vrijblijvend contact op met Brugman Letselschade Advocaten!

   Adres

   Brugman Letselschade advocaten
   Dick Ketlaan 2
   1687 CD Wognum

   Telefoonnummer

   0800 27 84 626

   E-mailadres

   contact@advocatenkantoorbrugman.nl

   Taalwisselaar