Onze letselschade advocaten leggen het uit!
Smartengeld berekenen, hoe doe je dat?

Hoe kunt u smartengeld berekenen?

Op deze pagina verstrekken wij u zoveel mogelijk informatie over smartengeld. Bent u bijvoorbeeld betrokken geraakt bij een aanrijding of bent u gebeten door een hond? Dan heeft u recht op een letselschadevergoeding. Deze bestaat uit materiële schade en smartengeld. Op deze pagina geven wij onder andere antwoord op volgende vragen:

 • wat is smartengeld?
 • hoe kunt u smartengeld berekenen?
 • op welke smartengeldvergoeding heb ik recht?

Wat is smartengeld?

Smartengeld is een schadevergoeding als u door een ongeluk pijn lijdt, verdriet heeft of uw levensvreugde verminderd is door het letsel. Het is een onderdeel van uw letselschadevergoeding en er is altijd recht op. Bij zwaar letsel en lichte klachten. Wij leggen u in dit artikel uit hoe letselschade berekend wordt.

Smartengeld is een schadevergoeding voor immateriële schade. Het gaat om letselschade wat niet in geld is uit te drukken, zoals pijn en psychische leed dat veroorzaakt is door een ongeval en het opgelopen letsel.

Als immateriële schade op een aansprakelijke partij verhaald kan worden, dan wordt deze schade vergoed door middel van het zogenaamde smartengeld. De betekenis hiervan is te vinden in het Burgerlijk Wetboek (BW) en wel in artikel 6:106 BW

Voor nadeel dat niet in vermogensschade bestaat, heeft de benadeelde recht op een naar billijkheid vast te stellen schadevergoeding:

 1. Als de aansprakelijke persoon het oogmerk had zodanig nadeel toe te brengen;
 2. indien de benadeelde lichamelijk letsel heeft opgelopen, in zijn eer of goede naam is geschaad of op andere wijze in zijn persoon is aangetast;
 3. In het geval het nadeel gelegen is in aantasting van de nagedachtenis van een overledene en toegebracht is aan de niet van tafel en bed gescheiden echtgenoot, de geregistreerde partner of een bloedverwant tot in de tweede graad van de overledene, mits de aantasting plaatsvond op een wijze die de overledene, ware hij nog in leven geweest, recht zou hebben gegeven op schadevergoeding wegens het schaden van zijn eer of goede naam.

Smartengeld na bijvoorbeeld een auto ongeluk, fietsongeluk of bedrijfsongeval valt onder categorie 2.

Betekenis smartengeld

De definitie van smartengeld na een ongeval is dan als volgt:

Smartengeld is de schadevergoeding, anders dan vermogensschade, waar iemand recht op heeft bij lichamelijk of psychisch letsel.

Recht op smartengeld heeft in beginsel alleen het letselschade slachtoffer zelf. Sinds 2019 hebben echter ook naasten van slachtoffers onder omstandigheden recht op smartengeld. Er wordt dan gesproken van affectieschade. Bent u getuige geweest van een ongeval waarbij een naaste betrokken is geweest? Dan maakt het smartengeld ook deel uit van de shockschade.

De hoogte van het smartengeld berekenen

Na een ongeval is er recht op letselschade. Deze bestaat uit alle materiële schade zoals inkomensschade en medische kosten. Deze schade is vrij eenvoudig te berekenen. Anders is dit bij smartengeld. Want hoe berekent u de hoogte van een vergoeding voor pijnklachten, angst, stress en misschien zelfs psychische schade? Met andere woorden, hoe bepaalt u de hoogte van het smartengeld?

Er is helaas geen smartengeld calculator die uw smartengeldvergoeding eenvoudig kan berekenen. Smartengeld berekenen vindt plaats op basis van:

 • uw persoonlijke situatie
 • de rechtspraak

Smartengeld berekenen gebeurt ten eerste op basis van uw persoonlijke situatie. Van belang is onder andere:

 • de aard en ernst van letsel
 • de duur van het letsel (kortdurend of chronisch)
 • het percentage blijvende invaliditeit
 • de gevolgen van het ongeval voor u
 • uw leeftijd
 • de toedracht van het ongeluk

Naast deze persoonlijke factoren speelt de rechtspraak een rol bij het smartengeld berekenen. Uw letselschade advocaat zoekt in de rechtspraak (jurisprudentie) naar vergelijkbare letselschadezaken. De smartengeldvergoeding in een dergelijke zaak wordt dan mede als uitgangspunt genomen voor het berekenen van het smartengeld. De ANWB heeft deze jurisprudentie verzameld in de smartengeldgids.

Smartengeld gids

Nu wij weten welke omstandigheden een rol spelen bij het vaststellen van het smartengeld, is de vraag natuurlijk hoe wij smartengeld berekenen.

Smartengeld berekenen gebeurd door aansluiting te zoeken bij vergelijkbare uitspraken van rechters uit de Nederlandse rechtspraak. Eén van de hulpmiddelen daarbij is de Smartengeld gids.

In de smartengeldgids staan honderden gerechtelijke uitspraken. Omdat het vaststellen van het smartengeld in Nederland gebeurt door gevalsvergelijking, wordt er in de Smartengeld gids in iedere zaak gezocht naar een vergelijkbare zaak uit de rechtspraak. Met name de aard en ernst van het letsel krijgt daarbij in de Smartengeldgids aandacht.

In buitengerechtelijke onderhandelingen in letselschadezaken worden meestal hogere smartengeldvergoedingen betaalt dan door rechters. Dat blijkt onder andere uit het bedrag van € 338.000,– dat in 2015 aan smartengeld is uitgekeerd, terwijl de Smartengeldgids tot dan toe uitging van een maximum bedrag van “slechts” € 200.000,–.

Kan er verhoging of verlaging plaatsvinden bij smartengeld

Bij het berekenen van de hoogte van het smartengeld wordt er gekeken naar blijvende invaliditeit na een ongeluk. Het percentage van deze invaliditeit wordt vervolgens omgerekend naar geld. Omdat dit niet altijd even eenvoudig te berekenen is, kunnen er een aantal zaken zijn die tot een verhoging of verlaging van het smartengeld bedrag kunnen leiden:

 • Wanneer er later verlies van een baan plaatsvindt = verhoging smartengeld
 • Ondanks de opgelopen invaliditeit ondervindt iemand geen last van het ongeluk = verlaging smartengeld
 • Hobby’s kunnen niet meer worden uitgeoefend = verhoging smartengeld
 • Er moeten meerdere operaties plaatsvinden = verhoging smartengeld
 • Het slachtoffer lijdt aan verminderde levensvreugde sinds het ongeluk = verhoging smartengeld
 • Invaliditeit is minder blijvend dan aanvankelijk is ingeschat = verlaging smartengeld
 • Er is geestelijk letsel opgelopen náást het lichamelijk opgelopen letsel = verhoging smartengeld

Smartengeld: voorbeelden uit de praktijk

Nu u weet welke factoren belangrijk zijn bij het berekenen van smartengeld, wilt u uiteraard ook weten hoe hoog uw smartengeld is. Vraag dit gerust aan onze letselschade advocaten. Druk op onderstaande button en geef aan wat u is overkomen. Wij nemen dan contact met u op en geven een indicatie van het smartengeld.

Om u vast een indicatie te geven over de hoogte van smartengeld, treft u hier een aantal voorbeelden aan. Heeft u vragen of wilt u uw smartengeld laten berekenen? Neem dan contact met ons op. Wij zijn er graag voor u!

Smartengeld na een aanrijding

Een vrouw is met 40 km/uur van achteren in de auto aangereden. Bij deze kop-staart botsing ontstonden direct na de aanrijding nekklachten. Deze whiplashklachten breidde zicht uit met hoofdpijn, vermoeidheid en concentratiestoornissen. Uit een expertise volgt dat er sprake is van een post- whiplashsyndroom. Als gevolg hiervan ontstonden er diverse beperkingen op persoonlijk gebied en ontstonden er relatieproblemen. Deze persoonlijke factoren maakte dat zij een smartengeldvergoeding ontving van ruim € 13.500,00.

Arbeidsongeschikt na kop-staart botsing

Een jonge man is door een andere bestuurder van achteren aangereden bij een kop-staart botsing. Hierbij liep hij whiplash symptomen op.  Ten gevolge van dit auto ongeval heeft hij een whiplash en hersenschudding opgelopen, waardoor hij ook arbeidsongeschikt raakte. De smartengeldvergoeding werd door de rechtbank vastgesteld op bijna € 50.000,00

Bedrijfsongeval met ernstig knieletsel

Een jongen van 19 loopt ernstig knieletsel op tijden het werk. Hij werd lange tijd in het ziekenhuis opgenomen waarna revalidatie volgde. Door het bedrijfsongeval moest hij van werk wisselen en kon hij zijn hobby’s niet meer uitvoeren als vóór het bedrijfsongeval. Er was sprake van een percentage blijvende functionele invaliditeit van maar liefst 13%. De vergoeding bedroeg € 11.000,00.

Arbeidsongeschiktheid en littekens na hondenbeet

Een 23- jarige vrouw wordt gebeten door een hond in haar been. Als gevolg van de hondenbeet ontstaat er ernstig letsel. Zij wordt 1 week in het ziekenhuis opgenomen en raakt voor 2 jaar arbeidsongeschikt. Ook zijn er blijvende ontsierende littekens waarbij ook nog eens problemen in de wondgenezing en veel pijnklachten ontstaan. Er waren voorts lange tijd bewegingsbeperkingen. De rechtbank heeft het smartengeld berekend op € 4300,00.

Smartengeld in Nederland te laag!

Uit deze smartengeld voorbeelden is af te leiden dat de smartengeldvergoedingen in Nederland (te) laag zijn. Brugman Letselschade Advocaten maakt zich hard voor een verhoging van het smartengeld. Dit doen wij onder andere door in letselschadezaken een zo hoog mogelijke smartengeldvergoeding te vorderen. Gelukkig worden er met succes de laatste jaren steeds hogere bedragen betaald, maar blijft Nederland achter bij de ons omringende landen. Een slechte ontwikkeling en wij blijven ons hard maken voor een eerlijke vergoeding.

Smartengeldvergoeding claimen

Is u een aanrijding, bedrijfsongeval of hondenbeet overkomen? Wilt u de hierdoor geleden letselschade claimen? Wij verhalen de materiële schade en het smartengeld. Gebruik onderstaande button voor gratis juridische hulp bij letselschade.

Smartengeld na zenuwletsel

Als u na een ongeluk beschadigingen aan uw zenuwgestel heeft opgelopen heeft u recht op smartengeld. Bij deze beschadiging ontstaat er gevoelloosheid en verlamming, dit kan soms zelfs een dwarslaesie als gevolg hebben. Andere mogelijke gevolgen van zenuwletsels zijn:

 • gevoelloosheid
 • verlies van smaak en geur
 • een gestoord looppatroon
 • blindheid
 • doofheid
 • problemen met het spraakvermogen

Bij zenuwschade is snel opereren belangrijk. Na 48 uur is meestal alleen nog zenuwtransplantatie mogelijk. Helaas wordt schade aan zenuwen niet altijd direct opgemerkt. het smartengeld dat u ontvangt na deze heftige gevolgen is een vergoeding voor pijn, leed en een vermindering van levensvreugde, ook wel de immateriële schade van het ongeluk. Het is de bedoeling dat het smartengeld het slachtoffer bij de verwerking.

5 meest gestelde vragen bij letselschade

Wie hebben recht op smartengeld?

Als u een ongeluk is overkomen en een ander is hiervoor aansprakelijk, dan heeft u recht op smartengeld. Daarnaast kunt u aanspraak maken op een smartengeldvergoeding bij een eenzijdig ongeval of bij eigen schuld. U heeft dan een schade-inzittendenverzekering nodig.

Per 1 januari 2019 hebben ook naasten van een slachtoffer met ernstig letsel en nabestaanden van een dodelijk ongeval recht op smartengeld. Dit wordt affectieschade genoemd. Het gaat om vaste bedragen. Meer informatie over affectieschade leest u door op de link te klikken.

Wat is letselschade eigenlijk?

Letselschade is de schade die u lijdt omdat u aan een ongeval letsel, verwondingen of klachten heeft overgehouden. Een letselschade vergoeding bestaat uit materiële schade als het verplicht eigen risico, kosten voor huishoudelijke hulp en schade in het inkomen. Daarnaast bestaat het uit immateriële schade (smartengeld).

Wie is aansprakelijk voor mijn letselschade?

Bij een aanrijding is de persoon die u van achteren aangereden heeft aansprakelijk. In het geval van een bedrijfsongeval kunt u de werkgever aansprakelijk stellen. Bent u gebeten door een hond? Dan is de hondenbezitter aansprakelijk voor uw letselschade.

Hoe stel ik iemand aansprakelijk?

U stelt iemand aansprakelijk met een aansprakelijkheidsbrief. Hierin geeft u aan wat u is overkomen en welke schade u hierdoor lijdt. Maar u dient ook de verjaringstermijn te stuiten en andere essentiële informatie te vermelden. U leest er hier meer over. Wilt u er zeker van zijn dat alles in de aansprakelijkstelling staat? Laat uw belangen dan behartigen door een letselschade advocaat.

Wat kost een letselschade advocaat?

De hulp van onze letselschade advocaten is gratis voor u. De verzekeraar van de aansprakelijke tegenpartij vergoed onze kosten, dit is zo geregeld in de wet.

Keurmerk letselschade advocaat bij verhalen smartengeld

Brugman Letselschade Advocaten hanteert diverse keurmerken. Zo kunnen wij het hoogst haalbare keurmerk letselschade van Nederland, het LSA keurmerk, voorleggen. Kiest u voor een letselschade advocaat met een lidmaatschap van de LSA (de specialistenvereniging van letselschade advocaten in Nederland) dan krijgt u een aantal garanties en geniet u van een aantal voordelen:

 1. Het LSA- lidmaatschap is voorbehouden aan advocaten die een speciale opleiding hebben gevolgd.
 2. LSA- advocaten zijn verplicht jaarlijks een opleiding en cursussen te volgen.
 3. Zij hebben altijd een universitaire opleiding gevolgd.
 4. Een letselschade advocaat is lid van de Orde van Advocaten.
 5. Een letselschade jurist kan niet procederen, een advocaat kan dit wel.

Iedereen mag zich letselschadespecialist of letselschade expert noemen. U weet dus nooit met wie u werkelijk in zee gaat. Kiest u wanneer u recht heeft op smartengeld dan ook altijd voor een echte letselschade advocaat. U weet dan zeker dat uw smartengeld zaak in goede handen is.

Uw letselschade advocaat bij smartengeld altijd in de buurt

Natuurlijk wilt u na het oplopen van letsel een letselschade advocaat in armen nemen die werkzaam is bij u in de buurt. Gelukkig bent u bij Brugman Letselschade Advocaten altijd aan het juiste adres. Wij zijn namelijk het enige kantoor in Nederland met meer dan 10 afspraak locaties verspreid door het hele land. Zo hebben we bijvoorbeeld locaties in Amsterdam, Utrecht, Eindhoven, Den Bosch, Den Haag, Groningen, etc. We zitten dus altijd bij u in de buurt! Is het lastig om langs te komen? Geen probleem, voor een letselschade advies of intakegesprek komen we gewoon bij u thuis als u dat fijn vindt.

Verschillende soorten letselschadezaken

We helpen u graag met lakschade tips en schade verhalen. Dit doen we bij heel veel verschillende vormen van letselschadezaken. Een aantal voorbeelden van situaties waarin u recht kan hebben op smartengeld – en waar de advocaten van Brugman u goed bij kunnen helpen zijn:

Heeft u vragen over deze letselschadezaken? Of staat uw probleem er niet bij en bent u benieuwd of we u kunnen helpen? Neem dan snel contact met ons op en we kijken met u mee. 

Brugman Letselschade Advocaten

Brugman Letselschade Advocaten is een advocatenkantoor dat zich al meer dan 10 jaar bezighoudt met het verhalen van letselschade na bedrijfsongevallen en verkeersongevallen. Bij ons bent u dan ook aan het juiste adres voor het verhalen van uw letselschade (smartengeld). Wij zorgen dat uw schade snel en adequaat verhaald wordt op de letselschade verzekering van uw werkgever. En dat altijd 100% kosteloos!

Bel voor het verhalen van smartengeld en gratis advies na een bedrijfsongeval 0229 221 548 (gratis) of stuur ons een bericht. Wij helpen u graag!

 • 6 + 64 =
 • Dezelfde werkdag nog persoonlijke hulp.
 • 7 dagen per week in heel Nederland
 • Meer dan 3.000 cliënten in 14 jaar
 • Volledig kosteloze hulp bij het verhalen van letsel- en overlijdensschade.

Brugman Letselschade Advocaten

Brugman-orde-van-advocaten

Snel contact

Uw verhaal samen met ons bespreken, dat kan bij Brugman geheel vrijblijvend.

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Neem vrijblijvend contact met ons op.
Vragen of bent u op zoek naar meer informatie?

Wij nemen binnen 1 werkdag contact met u op.

  Logo-Brugman-Wit

  Rechtsbijstand nodig op het gebied van letselschade of overlijdensschade? Neem vrijblijvend contact op met Brugman Letselschade Advocaten!

  Adres

  Brugman Letselschade advocaten
  Dick Ketlaan 2
  1687 CD Wognum

  Telefoonnummer

  0800 27 84 626

  E-mailadres

  contact@advocatenkantoorbrugman.nl

  Taalwisselaar