Laat u door ons kosteloos informeren voor advies of antwoord op uw vraag.
Vraag het één van onze Experts

INTERN KLACHTENREGLEMENT ADVOCATENKANTOOR BRUGMAN

Artikel 1 begripsbepalingen
In deze kantoorklachtenregeling wordt verstaan onder:

 1. klacht: iedere schriftelijke uiting van ongenoegen van of namens de cliënt jegens de advocaat of
  de onder diens verantwoordelijkheid werkzame personen over de totstandkoming en de uitvoering
  van een overeenkomst van opdracht, de kwaliteit van de dienstverlening of de hoogte van de
  declaratie, niet zijnde een klacht als bedoeld in paragraaf 4 van de Advocatenwet.
 2. klager: de cliënt of diens vertegenwoordiger die een klacht kenbaar maakt;
 3. klachtenfunctionaris: de advocaat die is belast met de afhandeling van de klacht;

Artikel 2 toepassingsbereik

 1. Deze kantoorklachtenregeling is van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht tussen
  Brugman Letselschade Advocaten en de cliënt.
 2. Iedere advocaat van Adcoatenkantoor Brugman draagt zorg voor klachtafhandeling conform
  de kantoorklachtenregeling.

Artikel 3 doelstellingen

 1. Deze kantoorklachtenregeling heeft tot doel:
  a. het vastleggen van een procedure om klachten van cliënten binnen een redelijke termijn op
  een constructieve wijze af te handelen;
  b. het vastleggen van een procedure om de oorzaken van klachten van cliënten vast te stellen;
  c. behoud en verbetering van bestaande relaties door middel van goede klachtenbehandeling;
  d. medewerkers te trainen in cliëntgericht reageren op klachten;
  e. verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening met behulp van klachtbehandeling en
  klachtanalyse.

Artikel 4 informatie bij aanvang dienstverlening

 1. Deze kantoorklachtenregeling is openbaar gemaakt. De advocaat wijst de cliënt voor het aangaan
  van de overeenkomst van opdracht erop dat het kantoor een kantoorklachtenregeling hanteert en
  dat deze van toepassing is op de dienstverlening.
 2. Brugman Letselschade Advocaten heeft in de overeenkomst van opdracht en via de algemene
  voorwaarden opgenomen bij welke onafhankelijke partij of instantie een klacht die na behandeling
  niet is opgelost kan worden voorgelegd ter verkrijging van een bindende uitspraak en heeft dit bij
  de opdrachtbevestiging kenbaar gemaakt.
 3. Klachten als bedoeld in artikel 1 van deze kantoorklachtenregeling die na behandeling niet zijn
  opgelost worden voorgelegd aan de Rechtbank te Noord- Holland.

Artikel 5 interne klachtprocedure

 1. Indien een cliënt het kantoor benadert met een klacht, dan wordt de klacht doorgeleid naar
  de heer mr. S.W. Polak, die daarmee optreedt als klachtenfunctionaris.
 2. De klachtenfunctionaris stelt degene over wie is geklaagd in kennis van het indienen van de klacht
  en stelt de klager en degene over wie is geklaagd in de gelegenheid een toelichting te geven op
  de klacht.
 3. Degene over wie is geklaagd tracht samen met de cliënt tot een oplossing te komen al dan niet na
  tussenkomst van de klachtenfunctionaris.
 4. De klachtenfunctionaris handelt de klacht af binnen vier weken na ontvangst van de klacht of doet
  met opgave van redenen mededeling aan de klager over afwijking van deze termijn met
  vermelding van de termijn waarbinnen wel een oordeel over de klacht wordt gegeven.
 5. De klachtenfunctionaris stelt de klager en degene over wie is geklaagd schriftelijk op de hoogte
  van het oordeel over de gegrondheid van de klacht, al dan niet vergezeld van aanbevelingen.
 6. Indien de klacht naar tevredenheid is afgehandeld, tekenen de klager, de klachtenfunctionaris en
  degene over wie is geklaagd het oordeel over de gegrondheid van de klacht.

Artikel 6 geheimhouding en kosteloze klachtbehandeling

 1. De klachtenfunctionaris en degene over wie is geklaagd nemen bij de klachtbehandeling
  geheimhouding in acht.
 2. De klager is geen vergoeding verschuldigd voor de kosten van de behandeling van de klacht.

Artikel 7 verantwoordelijkheden

 1. De klachtenfunctionaris is verantwoordelijk voor de tijdige afhandeling van de klacht.
 2. Degene over wie is geklaagd houdt de klachtenfunctionaris op de hoogte over eventueel contact
  en een mogelijke oplossing.
 3. De klachtenfunctionaris houdt de klager op de hoogte over de afhandeling van de klacht.

Artikel 8 klachtregistratie

 1. De klachtenfunctionaris registreert de klacht met daarbij het klachtonderwerp.
 2. Een klacht kan in meerdere onderwerpen worden ingedeeld.
 3. De klachtenfunctionaris brengt periodiek verslag uit over de afhandeling van de klachten en doet
  aanbevelingen ter voorkoming van nieuwe klachten, alsmede ter verbetering van procedures.
 4. Minimaal eenmaal per jaar wordt de verslagen en de aanbevelingen op het kantoor besproken en
  ter besluitvorming voorgelegd.

Brugman Letselschade Advocaten

Snel contact

Uw verhaal samen met ons bespreken, dat kan bij Brugman geheel vrijblijvend.

  Neem vrijblijvend contact met ons op.

  Vragen of bent u op zoek naar meer informatie?

  Wij nemen binnen 1 werkdag contact met u op.

  Switch The Language

   Logo-Brugman-Wit

   Rechtsbijstand nodig op het gebied van letselschade of overlijdensschade? Neem vrijblijvend contact op met Brugman Letselschade Advocaten!

   Adres

   Brugman Letselschade advocaten
   Dick Ketlaan 2
   1687 CD Wognum

   Telefoonnummer

   0800 27 84 626

   E-mailadres

   contact@advocatenkantoorbrugman.nl

   Taalwisselaar