De gemeente is aansprakelijk, wij claimen uw letselschade kosteloos!
Lijdt u schade door een gebrekkig wegdek?

Aansprakelijkheid voor slecht wegdek

Een oneven stoep, een stoeptegel die ver uitsteekt of een gat in de weg, een slecht wegdek kan voor gevaarlijke situaties zorgen. Is u een ongeval door een slecht wegdek overkomen en lijdt u hierdoor schade? Dan kunt u een letselschade claim indienen. De gemeente is namelijk aansprakelijk voor schade veroorzaakt door een slecht wegdek. Dit geldt ook voor de Provincie, ook zij zijn verantwoordelijk voor de staat van het wegdek.

In deze bijdrage leest u wat de voorwaarden zijn om een letselschade claim in te dienen, hoe u de gemeente aansprakelijk stelt en welke letselschade vergoed wordt bij een aansprakelijkheid voor een slechtwegdek.

Voorwaarden aansprakelijkheid slecht wegdek

Aansprakelijkheid voor een slecht wegdek is geregeld in artikel 6:174 van het Burgerlijk Wetboek. Op grond van dit wetsartikel is de gemeente aansprakelijk voor een slecht wegdek onder de volgende voorwaarden:

 • De weg niet voldoet aan de daaraan te stellen eisen
 • Hierdoor gevaar voor personen of zaken oplevert

Bent u bijvoorbeeld gevallen over een omhoog staande stoeptegel, dan is aan deze voorwaarden voldaan. Een stoep met omhoog staande stoeptegels voldoet immers niet aan de eisen die je al voetganger aan een stoep mag stellen. En een ophoog staande stoeptegel levert gevaar op omdat je er gemakkelijk over struikelt. De gemeente of provincie is een dergelijk geval dan ook aansprakelijk voor de letselschade die u door het ongeluk lijdt.

Icon

Wat te doen bij een slecht wegdek?

Het is belangrijk dat u direct na het ongeval :

 • een foto maakt van de losliggende of omhoog staande tegel of het gat in de weg. Dit omdat u dient te bewijzen dat u gevallen bent over de desbetreffende stoeptegel of het gat in de weg.
 • onderzoekt of er mensen zijn die u hebben zien vallen. Vraagt u de namen en contactgegevens van deze personen. Getuigen zijn belangrijk. Zij kunnen immers verklaren dat u gevallen bent en dat u gevallen bent omdat de weg niet aan de daaraan te stellen eisen voldeed.

Zodra u contact met ons opneemt om uw schade te claimen, zullen wij de wegbeheerder aansprakelijk stellen met het verzoek uw letselschade te vergoeden. De verzekeraar van de wegbeheerder zal de schade verder in behandeling nemen. Één van onze letselschade advocaten zorgt er vervolgens voor dat al uw schade vergoed wordt.

Conform de wet moet u als slachtoffer van letselschade al uw schade als gevolg van een ongeval vergoed krijgen. Dit is niet zo eenvoudig. Vaak dient er namelijk ook rekening gehouden te worden met toekomstige schade. Bij letsel kan het ook zo zijn dat het letsel in de toekomst kan verergeren. Het is daarom belangrijk dat u zich laat bijstaan door een letselschadespecialist. Uw letselschade advocaat van Brugman Letselschade Advocaten is zo’n specialist.

Door jarenlange ervaring en een continue opleiding hebben letselschade advocaten veel meer kennis dan schadebehandelaars van letselschadebureaus of een rechtsbijstandsverzekeraars. Daar komt bij dat een letselschade advocaat van advocatenkantoor Brugman kosteloos voor uw werkt. Wij verhalen onze kosten namelijk op de aansprakelijke partij!

Risico aansprakelijkheid bij gebrekkige weg

Artikel 6:174 BW kent een risico aansprakelijkheid. Dit houdt in dat de wegbeheerder geen fout gemaakt hoeft te worden. Is er sprake van een slecht wegdek, dan is er dus altijd aansprakelijkheid van de gemeente. Dit is slechts anders bij de tenzij- clausule (zie hierna)

Naar een risico aansprakelijkheid bestaat er een schuld aansprakelijkheid. Dit betekent dat de aangesproken partij een fout gemaakt moet hebben, zoals bij een achterop aanrijding of als u als fietser aangereden bent door een auto.

De “tenzij regeling” van artikel 6:174 BW

In artikel 6:174 BW staat ook nog een zogeheten “tenzij-clause” Deze kan door de wegbeheerder worden ingeroepen als er weliswaar sprake is van een gebrekkig wegdek, maar dat al zou hij hiermee bekend zijn geweest, hij niet (tijdig) maatregelen had kunnen nemen. Bijvoorbeeld als door een wegverzakking er ineens een gat ontstaat en er direct daarna een auto in het gat valt. De wegbeheerder heeft dan niet de tijd gehad om het wegdek te repareren. U zult begrijpen dat deze situatie zich zelden voordoet.

De CROW- richtlijn bij een omhoog staande stoeptegel

Letselschade advocaten en letselschade verzekeraars discussiëren veelvuldig over aansprakelijkheid voor een losliggende of opstaande stoeptegel. De vraag is dan wanneer een stoep nu wel of niet gebrekkig is. Met name verzekeraard beroepen zich hierbij op de zogeheten CROW- richtlijn. Hierin staat dat er in ieder geval sprake is van een gebrekkig wegdek als een stoeptegel 3 cm of meer uitsteekt.

Deze “3 cm regel” is echter alles behalve absoluut. Uit de rechtspraak blijkt dat deze regel slechts 1 van de gezichtspunten is om een stoep als gebrekkig te kwalificeren. Volgens de rechtspraak moet er echter gekeken worden naar alle omstandigheden van het geval. Daarom is het van belang om bij een val over een stoeptegel:

 • een foto van de stoep te maken
 • contactgegevens van getuigen te noteren
 • Een letselschade advocaat om advies te vragen

Bent u over een stoeptegel gevallen en lijdt u hierdoor letselschade? Onze letselschade advocaten claimen de schade op de wegbeheerder. Neem contact met ons op via 0800 278 4626 (gratis) of vul hier u gegevens in. Wij nemen dan direct contact met u op.

Icon

Hoe stel ik de gemeente aansprakelijk bij een gebrekkig wegdek

Letselschade claimen gebeurt door middel van een aansprakelijk stelling. Deze richt u aan de gemeente of provincie waarin u het ongeval door een slecht wegdek is overkomen. In deze aansprakelijkstelling zet u onder andere:

 • de datum van het ongeval;
 • waar u het ongeluk is overkomen;
 • welk letsel u aan het slechte wegdek heeft overgehouden
 • de schade die u door het letsel lijdt
 • dat u de gemeente of provincie aansprakelijk acht voor uw schade
 • een stuiting van de verjaring

Kosteloze juridische bijstand bij een slecht wegdek

Wist u dat u bij Brugman Letselschade Advocaten gratis juridische bijstand kunt krijgen voor het claimen van letselschade bij letsel door een slecht wegdek? Onze letselschade advocaten verhalen de kosten van rechtsbijstand namelijk op de aansprakelijke partij.

Lijdt u schade door een gebrekkig wegdek en wilt u uw letselschade claimen bij de wegbeheerder? Wij onderzoeken de mogelijkheden en verhalen indien mogelijk uw letselschade gratis op de gemeente of provincie.

Welke letselschadeposten worden vergoed?

De wegbeheerder zal uw aansprakelijkstelling doorsturen naar haar letselschade verzekeraar. Nadat de aansprakelijkheid is erkend, maakt uw letselschade advocaat een schadestaat op. Hierop staan alle schadeposten die u lijdt als gevolg van het ongeluk. Het gaat dan om de volgende schadeposten:

 • verlies van inkomen
 • pensioenschade
 • verplicht eigen risico
 • eigen bijdragen
 • kosten fysiotherapeut
 • ziekenhuisdaggeldvergoeding
 • revalidatiecentrumdaggeldvergoeding
 • reiskosten
 • hulp in het huishouden
 • onderhoudskosten
 • (extra) kinderopvang
 • reparatiekosten
 • smartengeld

Wat is een smartengeldvergoeding?

Alle hiervoor genoemde schadeposten zijn materiële schadeposten, behalve het smartengeld. Materiële schade is de schade welke op geld waardeerbaar is. Bij smartengeld is dit anders. Het is immateriële schade oftewel schade die niet op geld waardeerbaar is. Voorbeelden van schadeposten die onder een smartengeldvergoeding vallen zijn:

 • pijnklachten
 • angstklachten
 • boosheid
 • verdriet
 • psychische klachten
 • een PTSS
 • ontsierende littekens

Voorbeeld 1: letsel door omhoog staande stoeptegel

Een man en vrouw lopen door de stad om te winkelen. Terwijl de vrouw opzij kijkt in een etalage valt ze opeens hard op de grond. Zij blijkt te zijn gevallen over een stoeptegel die 5 centimeter hoger is dan de andere tegels. Zij heeft aan het slechte wegdek een gebroken been overgehouden en een hersenschudding. Haar man is getuige van het ongeval. Ook de winkelier heeft het ongeluk zien gebeuren en maakt een foto van de stoeptegel met een centimeter erbij.

Omdat de stoeptegel meer dan 3 centimeter uitsteekt is er voldaan aan de voorwaarden uit artikel 6:174 van het Burgerlijk Wetboek en de CROW- richtlijn. Omdat er ook getuigen zijn van de valpartij en er zelfs een duidelijke foto is van het hoogteverschil, zal de letselschade die de vrouw lijdt als gevolg van de val over de stoeptegel door de wegbeheerder vergoed moeten worden

Voorbeeld 2: een gat in de weg

Een aantal schoolkinderen rijden op het fietspad. Het fietspad is slecht onderhouden en een van de fietsers komt met zijn voorwiel in een gat van de weg. De fiets kantelt en valt om. De fietser ligt onder de fiets. Er is sprake van hersenschade en een tibia plateau fractuur. Is de gemeente nu aansprakelijk?

Het antwoord op deze vraag is ja. De gemeente wist of had kunnen weten dat het wegdek slecht was onderhouden. Ze hadden alle tijd om iets aan het wegdek te doen, maar hebben hier te lang mee gewacht. De gemeente kan daarom voor de letselschade aangesproken worden.

Letselschade door val over stoeptegel of weg

Bij letselschade door een slecht wegdek kunt u ernstig letsel oplopen. Enkele letsels die wij vaak zien na een val door een slecht wegdek zijn:

 • Breuken, waaronder met name een gebroken enkel, been schouder of pols
 • Ontsierende littekens
 • Aangezichtsletsel
 • Kneuzingen

Bovenstaand overzicht is niet uitputtend. Welk letsel en welke letselschade u ook aan het ongeval heeft overgehouden, onze letselschade advocaten helpen u graag bij het verhalen van uw letselschade.

Wilt u uw letselschade voortvarend en volledig laten verhalen door een letselschade advocaat die u kosteloos bijstaat? Belt u dan voor een kosteloos adviesgesprek 0800 278 4626 of stuur ons een mail.

Tips bij letselschade door slecht wegdek

✔ Maak foto’s van het slechte wegdek

✔ Vraag getuigen om contactgegevens

✔ Neem direct contact op met een (huis)arts

Bel uw letselschade advocaat

Brugman Letselschade Advocaten

Brugman Letselschade Advocaten is een advocatenkantoor dat uitsluitend opkomt voor slachtoffers van letselschade. Ons doel is om slachtoffers van letselschade de best mogelijke rechtsbijstand te bieden bij het verhalen van letselschade. Hiervoor werken 4 advocaten samen met de juristen en medewerkers van ons kantoor met ziel en zaligheid aan uw dossier. Uw letselschade advocaat heeft jarenlange ervaring en is lid van de LSA, de vereniging voor letselschade advocaten. Wij mogen ook het keurmerk van deze specialistenvereniging voeren, net als het specialistenkeurmerk van de Orde van Advocaten. Bij Brugman Letselschade advocaten bent u dan ook in goede handen voor het aansprakelijk stellen van de gemeente voor een slecht wegdek.

Belt u met ons kantoor voor het verhalen van uw schade na een val over een stoeptegel of doordat u door een gat in de weg ten val bent gekomen.

 

 

 

Contact met een letselschade advocaat bij slecht wegdek

Lijdt u letselschade als gevolg van een slecht wegdek of een losliggende stoeptegel? Neemt u dan contact op met Met Brugman Letselschade Advocaten. Bel 0800 278 4626 of stuur ons een bericht. Wij zijn al meer dan 10 jaar gespecialiseerd in letselschade bij aansprakelijkheid van de gemeente! Ook bij aansprakelijkheid van de gemeente bij een slecht wegdek helpen wij u graag.

Het aansprakelijk stellen van de gemeente en het verhalen van uw letselschade doen wij 100% kosteloos!

Aansprakelijkheid gemeente bij slecht wegdek

Indien de gemeente aansprakelijk is voor letselschade door een slecht wegdek, dan dient de gemeente u een schadevergoeding te betalen. Al uw letselschade als gevolg van uw val moet vergoed worden. Daarbij maakt het niet uit of u nu gestruikeld bent over een losse stoeptegel of bent gevallen door een gat in de weg. Bij aansprakelijkheid gemeente slecht wegdek dient uw letselschade vergoed te worden.

Letselschade door val over stoeptegel of weg

Bij letselschade door een slecht wegdek kunt u ernstig letsel oplopen. Enkele letsels die wij vaak zien na een val door een slecht wegdek zijn:

 • Breuken, waaronder met name een gebroken enkel, been schouder of pols
 • Ontsierende littekens
 • Aangezichtsletsel
 • Kneuzingen

Bovenstaand overzicht is niet uitputtend. Welk letsel en welke letselschade u ook aan het ongeval heeft overgehouden, onze letselschade advocaten helpen u graag bij het verhalen van uw letselschade.

Wilt u uw letselschade voortvarend en volledig laten verhalen door een letselschade advocaat die u kosteloos bijstaat? Belt u dan voor een kosteloos adviesgesprek 0800 278 4626 of stuur ons een mail.

 

 

Gemeente aansprakelijk stellen voor schade

Een opstaande stoeptegel of een gat in de weg. Kunt u de gemeente altijd aansprakelijk stellen voor letselschade? Het antwoord is nee! Maar wanneer is de gemeente dan aansprakelijk voor een slecht wegdek? Dit is al heel lang geleden uitgemaakt door het hoogste rechtsorgaan in Nederland, de Hoge Raad en wel op 17 december 2010.

De Hoge Raad oordeelde toen kort samengevat dat het bij de beantwoording van de vraag of een weg of stoep aan de daaraan te stellen eisen voldoet, het erom gaat of naar objectieve maatstaven de weg, in acht genomen het te verwachten gebruik of de bestemming ervan, deugdelijk is. Daarbij is volgens de rechtspraak ook van belang de kans dat het gevaar (de val) zich ook voordoet en welke maatregelen de gemeente in redelijkheid had kunnen nemen om een ongeval te voorkomen.

De uitspraak van de Hoge Raad leest u hier.

In de praktijk geldt inmiddels de regel dat indien een stoeptegel 3 centimeter of meer uitsteekt boven de andere stoeptegels, de gemeente als wegbeheerder aansprakelijk is voor u letselschade. Bij een kuil gaat het erom hoe diep deze was, wat de kans op ongevallen was, wat de kans was dat hieruit schade zou ontstaan en wat de gemeente had kunnen doen om het ongeval te voorkomen.

Is u een ongeval overkomen en wilt u weten of er aansprakelijkheid van de gemeente is voor een slecht wegdek? Laat uw letselschade advocaat van Brugman Letselschade Advocaten dit voor u beoordelen. Door jarenlange ervaring zien wij snel of het kans van slagen heeft om de gemeente aansprakelijk te stellen voor schade door een slecht wegdek.

Aansprakelijkheid gemeente slecht wegdek? Laat uw zaak door ons beoordelen, wij helpen u graag. Bel 0800 278 4626 (gratis) of mail ons voor een kosteloos advies en het aansprakelijk stellen van de gemeente bij een slecht wegdek.

Brugman Letselschade Advocaten

Brugman Letselschade Advocaten is een advocatenkantoor dat uitsluitend opkomt voor slachtoffers van letselschade. Ons doel is om slachtoffers van letselschade de best mogelijke rechtsbijstand te bieden bij het verhalen van letselschade. Hiervoor werken 4 advocaten samen met de juristen en medewerkers van ons kantoor met ziel en zaligheid aan uw dossier. Uw letselschade advocaat heeft jarenlange ervaring en is lid van de LSA, de vereniging voor letselschade advocaten. Wij mogen ook het keurmerk van deze specialistenvereniging voeren, net als het specialistenkeurmerk van de Orde van Advocaten. Bij Brugman Letselschade advocaten bent u dan ook in goede handen voor het aansprakelijk stellen van de gemeente voor een slecht wegdek.

Belt u met ons kantoor voor het verhalen van uw schade na een val over een stoeptegel of doordat u door een gat in de weg ten val bent gekomen. Buiten kantooruren contact met uw letselschade advocaat? Start een chat! Wij zijn 24/7 bereikbaar.

Tips bij letselschade door slecht wegdek

✔ Maak foto’s van het slechte wegdek

✔ Vraag getuigen om contactgegevens

✔ Neem direct contact op met een (huis)arts

Bel uw letselschade advocaat

mr. Friso W. Brugman, letselschade advocaat

Friso Brugman is letselschade advocaat en gespecialiseerd in het verhalen van letselschade na een verkeersongeval of bedrijfsongeval.

Letselschade opgelopen?

Doe onze test en ontdek of u in aanmerking komt voor schadevergoeding.

Brugman Letselschade Advocaten

Snel contact

Uw verhaal samen met ons bespreken, dat kan bij Brugman geheel vrijblijvend.

  Neem vrijblijvend contact met ons op.
  Vragen of bent u op zoek naar meer informatie?

  Wij nemen binnen 1 werkdag contact met u op.

   Logo-Brugman-Wit

   Rechtsbijstand nodig op het gebied van letselschade of overlijdensschade? Neem vrijblijvend contact op met Brugman Letselschade Advocaten!

   Adres

   Brugman Letselschade advocaten
   Dick Ketlaan 2
   1687 CD Wognum

   Telefoonnummer

   0800 27 84 626

   E-mailadres

   contact@advocatenkantoorbrugman.nl

   Taalwisselaar