Wat is de schadebeperkingsplicht bij letselschade?

Bij een aanrijding wilt u uiteraard uw schade vergoed krijgen. Het kan dan gaan om blikschade, maar ook om letselschade. Soms stellen verzekeraars zich op het standpunt dat u de letselschade moet beperken. Ze vinden bijvoorbeeld dat u een medische behandeling moet ondergaan, huishoudelijke hulp niet nodig is of dat u (meer) aan het werk moet. Dit om de letselschade te verminderen.

De vraag is of u verplicht bent om aan de schadebeperkingsplicht gehoor te geven. Met andere woorden, mag van een letselschade slachtoffer verwacht worden dat hij zijn schade beperkt en zo ja, in welke mate?

In deze bedrage bespreken wij:

 • wetsartikel schadebeperkingsplicht
 • wat houdt de schadebeperkingsplicht in?
 • voorbeelden schadebeperkingsplicht
 • de schadebeperkingsplicht van de verzekeraar

Wilt u een gratis letselschade advies, heeft u vragen of wilt u hulp bij het verhalen van uw letselschade? Klik op onderstaande button of bel direct 0800 278 4626 en wij komen direct voor u in actie!

Wetsartikel schadebeperkingsplicht

De schadebeperkingsplicht vinden wij in artikel 6:101 van het Burgerlijk Wetboek. Hierin staat:

“Wanneer de schade mede een gevolg is van een omstandigheid die aan de benadeelde kan worden toegerekend, wordt de vergoedingsplicht verminderd door de schade over de benadeelde en de vergoedingsplichtige te verdelen in evenredigheid met de mate waarin de aan ieder toe te rekenen omstandigheden tot de schade hebben bijgedragen, met dien verstande dat een andere verdeling plaatsvindt of de vergoedingsplicht geheel vervalt of in stand blijft, indien de billijkheid dit wegens de uiteenlopende ernst van de gemaakte fouten of andere omstandigheden van het geval eist.”

Wat houdt de schadebeperkingsplicht in?

Op grond van artikel 6:101 BW moet u als letselschade slachtoffer dus proberen om de schade zo laag mogelijk te houden. Deze verplichting reikt echter niet zo ver als verzekeraars soms willen. De schadebeperkingsplicht bij letselschade betekent niet meer dan dat u de schade beperkt voor zover dit redelijk is. Met andere woorden, u hoeft zeker niet alle aanwijzingen van de verzekeraar op te volgen. Sterker nog, alle schade moet vergoed worden! Alleen bovenmatig claimen en alle behandelingen weigeren mag niet.

Voorbeelden schadebeperkingsplicht

Een van de bekendste voorbeelden van de schadebeperkingsplicht bij letselschade is het wel of niet laten uitvoeren van medische behandelingen. Verzekeraars stellen zich wel op het standpunt dat de klachten en beperkingen nog behandelbaar zijn. De schade wordt dan beperkt.

Weliswaar is er een verplichting om u te laten behandelen voor uw letsel, maar dit heeft wel duidelijke grenzen. Alleen behandelingen die in redelijkheid van u gevraagd mogen worden, hoeft u te ondergaan. Voorbeelden zijn behandelingen van de fysiotherapeut of het naar het ziekenhuis gaan voor eenvoudig te behandelen klachten.

Inschakelen medisch adviseur

Een operatie of andere behandelingen waar u niet achter staat hoeft u echt niet uit te laten voeren. Dit is in strijd met het recht op de lichamelijke integriteit. U bent immers baas over uw eigen lijf! Zo nodig schakelen wij dan ook onze medisch adviseur in.

Huishoudelijke hulp

Soms zijn er standaard voorzieningen voor alle burgers in Nederland. Zo heeft iedereen recht op huishoudelijke hulp op grond van de WMO als hij of zij dit niet zelf kan doen. Verzekeraars verwijzen dan door naar de gemeente om deze hulp aan te vragen. Dit in het kader van de schadebeperkingsplicht. Ten onrechte!

Het inschakelen van de huishoudelijke hulp is veroorzaakt door de tegenpartij. Het is zijn wettelijke plicht om deze kosten te voldoen. De verzekeraar van de tegenpartij moet deze kosten dus gewoon voldoen en het niet inschakelen van WMO hulp is niet in strijd met de schadebeperkingsplicht.

Re-integratieverplichting?

Bent u arbeidsongeschikt door een ongeluk? Dan brengt de schadebeperkingsplicht bij letselschade met zich mee dat u zich in moet spannen om te re-integreren. Hiervoor wordt vaak een arbeidsdeskundige ingeschakeld. Let op! U hoeft niet met elke functie akkoord te gaan. U heeft het recht op welk passende bij:

 • uw huidige functie
 • de opleiding(en) die u gedaan heeft
 • uw wensen omtrent werk

Gemaakte kosten mogen niet bovenmatig zijn

Tenslotte dienen de kosten die u maakt redelijk te zijn. Is uw jas van € 150,00 beschadigd geraakt, dan wordt een nieuwe jas van € 500,00 niet vergoed. En moet uw auto vervangen worden, dan wordt een soortgelijke auto vergoed en niet een veel luxere auto. Maar zolang de kosten redelijk zijn is er geen enkele probleem. Uitgangspunt blijft immers dat u volledig gecompenseerd dient te worden!

Schadebeperkingsplicht van de verzekeraar

Iedere medaille heeft 2 kanten, zo ook bij de schadebeperkingsplicht. Ook de verzekeraar heeft de plicht om uw schade zo laag mogelijk te houden. Soms loopt de schade door toedoen van de verzekeraar namelijk nogal eens op. Dit door een starre en zelfs onredelijke houding. De schadebeperkingsplicht van een letselschade verzekering houdt in dat:

 • een uitspraak over aansprakelijkheid binnen redelijke termijn gegeven wordt
 • er na erkenning van de aansprakelijkheid snel een voorschot op uw letselschade betaald wordt
 • de verzekering snel reageert op de correspondentie van uw letselschade advocaat
 • discussies snel beslecht worden en de behandeling van uw letselschade claim niet onnodig vertraagd wordt

Schade die door toedoen van de verzekeraar wordt veroorzaakt dient vergoed te worden. Zo kan ook het smartengeld hoger uitvallen als de verzekeraar zich niet conformeert aan de schadebeperkingsplicht.

Heeft u vragen, wilt u een gratis letselschade advies of uw letselschade claimen op de aansprakelijke persoon of diens letselschade verzekeraar? Wij behartigen uw belangen bij letselschade 100% kosteloos. Bel gratis 0800 278 4626 of klik op de button en wij nemen direct contact met u op.

Charlotte is 1 van de letselschade advocaten van Brugman Letselschade Advocaten

Charlotte is een ervaren en deskundige letselschade advocaat. Zij helpt slachtoffers bij het verhalen van letselschade na een aanrijding, bedrijfsongeval of een hondenbeet.

Switch The Language

  Logo-Brugman-Wit

  Rechtsbijstand nodig op het gebied van letselschade of overlijdensschade? Neem vrijblijvend contact op met Brugman Letselschade Advocaten!

  Adres

  Brugman Letselschade advocaten
  Dick Ketlaan 2
  1687 CD Wognum

  Telefoonnummer

  0800 27 84 626

  E-mailadres

  contact@advocatenkantoorbrugman.nl

  Taalwisselaar